Verwijzer

Topzorg Groenveld is een (para)medische zorginstelling in Venlo. We werken met verschillende zorgprofessionals intensief samen om de gezondheid van onze cliënten te bevorderen of te behouden. Gezond zijn betekent wat ons betreft ‘meedoen’. Ieder op zijn eigen manier en op zijn eigen niveau. Onze begeleiding staat altijd in dienst van dit (maatschappelijke) doel. Naar aanleiding
van de complexiteit van de problematiek wordt de begeleiding monodisciplinair of interdisciplinair vormgegeven. We hebben verschillende zorgprofessionals in huis zoals psychologen, fysiotherapeuten, beweegspecialisten, ergotherapeuten, een arts/psychiater, een physician assistant, een diëtist en een podotherapeut.

Verwijzing GGZ

Topzorg Groenveld is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ instelling die
over de schotten in de gezondheidszorg heen kijkt en met een integrale aanpak bijdraagt aan het
voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. De domeinen ‘Zorg’ en ‘Werk’ worden bij Topzorg
Groenveld gecombineerd voor het beste resultaat op duurzaam herstel. Hierbij werken we samen
met professionals (psychologen en fysiotherapeuten; allen NIP c.q. BIG geregistreerd) met ruime
ervaring in het interdisciplinair behandelen van cliënten met complexe, langdurige
gezondheidsklachten. Bij deze cliënten spelen psychosociale klachten een belangrijke (herstel
belemmerende) factor. Daarnaast is er altijd sprake van (dreigend) disfunctioneren in het privé-,
sociale- en arbeidzame leven. De professionals van Topzorg werken onder de verantwoordelijkheid
van een BIG geregistreerde psychiater. De meest voorkomende stoornissen die onderzocht en
behandeld worden zijn stemmingsstoornissen, angststoornissen en (ongedifferentieerde)
somatoforme stoornissen.

Klik hier beneden voor de in- en exclusiecriteria en meer.

 • Er is sprake van een primair psychisch klachtenbeeld (depressieve stoornis, angst-
  /paniekstoornis of somatoforme stoornis) i.c.m. somatische problematiek.
 • Het ervaren van matige tot   ernstige (psychische) lijdensdruk;
 • Sprake van (dreigend) disfunctioneren in betaald werk;
 • Leeftijd 18 jaar of ouder.
 • Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal;
 • Ernstige psychiatrische pathologie; psychotische stoornissen, verslavingen, cognitieve stoornissen, zwakbegaafdheid, problemen in het kader van agressieregulatie, vermoeden van crisisgevoeligheid, behandeling in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ) of een
  forensisch kader;
 • Geen sprake van betaald werk of mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
 • Leeftijd jonger dan 18 jaar.

We kennen een strikt beleid ten aanzien van wachtlijsten: Er is geen wachtlijst, indien noodzakelijk
wordt er opgeschaald en worden er extra kennismakingsgesprekken en intakes gepland. Zie voor de actuele informatie: wachttijden

U kunt cliënten via: Zorgdomein of door ons verwijsformulier voor SGGZ in te vullen en aan uw
cliënt mee te geven.
Wilt u eerst met een psychiater of physician assistant over de situatie van uw cliënt overleggen?
Neem dan telefonisch contact met ons op via
077-3513864 of mail zorgmail@topzorggroenveld.nl

De interdisciplinaire Arbeid Revalidatie van Topzorg:

 • Is gebaseerd op het bio-psycho-socio-spirituele model met als vetrekpunt de ‘Positieve Gezondheid’ visie;
 • Kent de domeinen “Arbeid” en “Zorg”
 • Werkt volgens een wetenschappelijk gefundeerde, effectieve behandelmethode en een modulair opgebouwd
  behandelplan;
 • Richt zich op voorspelbaarheid van uitkomsten van zorg;
 • Hanteert een tijdcontingente opbouw van participatie;
 • Betrekt de directe (werk/privé) omgeving van cliënt bij de behandeling;
 • Wordt uitgevoerd door verschillende zorgprofessionals die intensief samenwerken rondom de cliënt.
  Kent geen wachttijden.
Topzorg Groenveld gebouw met fontein