Werk & Gezondheid

Grafiek verzuim

Re-integratiezorg

Verzuimbegeleiding is bij de meeste bedrijven goed geregeld. En meestal herstellen werknemers binnen enkele dagen. Na drie maanden niet werken laat de praktijk echter zien dat de meesten dan ook na 12 maanden nog steeds niet werken. Daarom bepaalt het langdurig verzuim van enkele medewerkers een groot deel van de verzuimschade van een bedrijf of instelling. Topzorg Groenveld biedt medewerkers niet alleen begeleiding bij het voorkomen of verminderen van ervaren gezondheidsklachten, maar begeleidt hen ook in de re-integratie naar werk.

Proces

Wanneer er sprake is van langdurige klachten en een stagnerende werkhervatting dan is een multidisciplinair (interdisciplinair) begeleidingstraject een goede interventie. Om dit goed in te schatten vindt er eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek komt de hulpvraag aan de orde en worden de praktische zaken besproken. Daarna vindt de analyse plaats. Na de analyse is er overleg met de bedrijfsarts, waarna een drie-gesprek/werkbespreking met leidinggevende volgt. De visie op verzuim en verwachtingen alsook de mogelijkheden voor de re-integratie (plan van aanpak en advies van bedrijfsarts) worden in dit gesprek geïnventariseerd. Medewerker en verwijzer krijgen een uitgebreide medisch-inhoudelijke terugkoppeling en de werkgever ontvangt een (niet-medische) terugkoppeling met gemaakte afspraken.

coach
werk

Werkhervatting

Zodra het behandeltraject en de werkhervatting kunnen starten volgt een gesprek met uw medewerker. Het plan voor de werkhervatting wordt (in overleg met de bedrijfsarts) met werkgever en werknemer afgestemd. Zij ontvangen na de bespreking een rapportage waarin het werkhervattingsplan en eventuele aandachtspunten voor een succesvol verloop van de re-integratie zijn opgenomen. Het werkhervattingsplan wordt teruggekoppeld aan de bedrijfsarts.

Uw werknemer krijgt een cliëntverantwoordelijke toegewezen die hem/haar gedurende het hele traject met de terugkeer naar werk begeleidt. Voor de werknemer vinden er evaluatiemomenten plaats gedurende de werkhervattingsfase.

Aan het einde van de werkhervatting vindt een afrondende bespreking (werkbespreking) plaats waarin eventuele aandachtspunten voor een duurzame werkhervatting worden besproken. De (medische) eindrapportage gaat naar de verwijzer. Bij een uitgebreid traject vindt er tevens een tussenevaluatie plaats inclusief rapportage naar verwijzer.

Privacy

Alle communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, met werkgever en verwijzer vindt plaats met toestemming van werknemer. Daarbij verschilt de inhoud van deze terugkoppeling tussen werkgever en verwijzer (huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist) waarbij de arts relevante medisch inhoudelijke informatie krijgt en de werkgever relevante niet-medisch inhoudelijke informatie. Wanneer de verwijzer iemand anders is dan de bedrijfsarts, vragen we werknemer een machtiging te tekenen om de bedrijfsarts te informeren. De bedrijfsarts wordt, bij ziekteverzuim, altijd betrokken. Ook hierbij geldt dat dit alleen bij een nadrukkelijke toestemming van werknemer zal gebeuren. 

Privacy

Testimonial

Afgelopen jaar zijn we via Jos en Ruud in contact gekomen met Topzorg Groenveld. Na een interessante kennismaking zijn we enige tijd later terug in contact gekomen gedurende onze zoektocht naar een geschikt traject voor een van onze medewerkers. Na een intake op zeer korte termijn met deze medewerker hebben we besloten het traject in gang te zetten. Dit bleek achteraf een zeer goede beslissing. Het traject heeft onze medewerker goede en bruikbare handvaten gegeven en veel inzicht gegeven in het herkennen van signalen.

Ondanks de Corona periode waarin we terecht zijn gekomen waardoor behandelingen tijdelijk werden opgeschort is het contact erg goed gebleven. Wij, en zeker ook onze medewerker, zijn Topzorg Groenveld erg dankbaar voor de ondersteuning en kijken terug, maar zeker ook vooruit, op een waardevolle samenwerking. Ben je op zoek naar een organisatie waarin persoonlijke aandacht voor de werknemer, een heldere communicatie richting jou als werkgever en professionaliteit centraal staat? Topzorg Groenveld voldoet hier zeker aan!

Esmée Fennema
HR Business Partner
DSV Solutions Nederland

Lees hier meer ervaringen met Topzorg Groenveld.