GGZ

Gebouw Topzorg Groenveld

Erkende GGZ instelling

Topzorg Groenveld is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ instelling. We begeleiden mensen die last hebben van langdurige gezondheidsklachten waarbij psychische klachten (vaak in combinatie met lichamelijke klachten) een belangrijke herstel belemmerende rol spelen. Daarnaast is er altijd sprake van problemen rondom het functioneren in werk. 

Mensen die zich aanmelden bij Topzorg Groenveld GGZ kunnen last hebben van:
Depressieve klachten
Angstklachten en/of paniekaanvallen
– Medisch onverklaarbare lichamelijke klachten
Burn-out gerelateerde psychische klachten
Post-traumatische stressklachten

GGZ

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een overkoepelende naam voor de zorg voor mensen met psychische klachten. Sinds 1 januari 2014 kun je voor de behandeling van psychische klachten terecht bij je huisarts of prakijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Het kan ook zijn dan je, vanwege de complexiteit van de problematiek, doorverwezen wordt naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Interdisciplinaire Werk GGZ zorg

Soms lukt het even niet om te werken en moet je je ziek melden bij je werkgever. Als er sprake is van koorts of een fikse buikgriep is het vaak verstandig om even thuis te blijven en hier eerst van te herstellen. Daarna kun je weer met frisse energie aan het werk.

Het kan ook voorkomen dat je je vaker moet ziekmelden, of dat klachten langer dan verwacht aanhouden en je weken, soms zelfs maanden uit de running bent. Je vraagt je af wat er aan de hand is, hoe dit komt en wat je kunt doen om dit te veranderen. Of misschien weet je wat er aan de hand is maar blijven de klachten, ondanks de goede hulp van (huis)arts, specialist of andere zorgverlener toch bestaan en belemmeren ze je in je dagelijks functioneren.

Je kunt dan via de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist doorverwezen worden naar Topzorg Groenveld GGZ. Wellicht kom je in aanmerking voor onze Interdisciplinaire Werk & GGZ zorg.

 

coach
uitleg

Behandeltraject

Tijdens dit behandeltraject richten we ons op het volledig herstel van functioneren in de thuis- en werksituatie. Om dit te bereiken zullen we eerst een uitgebreide probleemanalyse uitvoeren. Dit gebeurt tijdens de intakefase (zie programma). We gaan ervan uit dat sommige klachtenbeelden meer oorzaken kunnen hebben dan je in eerste instantie ziet of voelt. We hebben daarbij aandacht voor lichaam, geest en sociaal-maatschappelijke omstandigheden (gezinssituatie, inkomen, woon- en werksituatie, etc) en de invloed daarvan op je gezondheid.

Als duidelijk is waar oorzaken kunnen liggen komt de uitdaging hoe om te gaan met deze thema’s. We gebruiken de dagdagelijkse praktijk om dit te oefenen, zodat je steeds meer grip krijgt op je situatie. Het betrekken van de omgeving is essentieel om tot een duurzaam resultaat te komen.

Op het einde van het behandeltraject lukt het weer om mee te doen in het dagelijks leven en ben je klaar om zonder onze hulp verder te gaan met de uitdagingen die voor je liggen (en er altijd zullen zijn). Echter, nu met een hogere belastbaarheid en meer vertrouwen.

Aanmelden kan via de onderstaande manieren:

Mail: aanmelden@topzorggroenveld.nl
Bellen: 077-3513864
Whatsapp: +31 61 66 88 324
Of via ons contactformulier.

Proces

Screening

Zodra je aanmelding binnen is wordt je ingepland voor een vrijblijvend screeningsgesprek. Het doel van dit gesprek is om kennis
met elkaar te maken. Je hebt de mogelijkheid om te vertellen wat de aanleiding van de aanmelding is. Ook kan een behandelaar van Topzorg Groenveld vertellen hoe onze zorg en bijbehorend zorgproces eruit ziet.

Mocht je gebruik willen maken van onze dienstverlening en sluit onze zorg aan op jouw hulpvraag dan worden de vervolgstappen ingezet;
– Zo nodig kan gevraagd worden om een verwijsbrief met huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen.
– Er wordt toestemming gevraagd om contact op te nemen met jouw werkgeve

Diagnostiek

Na ontvangst van de verwijsbrief wordt contact opgenomen met jouw werkgever. De werkgever wordt geïnformeerd over de aanpak van Topzorg en om financiële goedkeuring gevraagd voor het uitvoeren van de diagnostiek middels een opdrachtbevestiging. Na goedkeuring vindt de diagnostiek plaats.

Onderdelen van de diagnostiek zijn;
– Invullen van vragenlijsten (2 uur)
– Psychologisch onderzoek (1 uur)
– Fysiotherapeutisch onderzoek (1 uur)
– Fysieke belastbaarheidstest (1 uur)
– Onderzoek indicerend regiebehandelaar (45 min.)
– Adviesgesprek met coördinerend regiebehandelaar en cliëntverantwoordelijke (1 uur)

Tijdens het adviesgesprek wordt het behandelplan op maat met jouw besproken en de behandeldoelen worden
geconcretiseerd.

Behandeltraject

Als je akkoord gaat met het behandelplan en de werkgever akkoord gaat met de offerte van (een deel van*) het behandeltraject zal binnen uiterlijk 5 werkdagen gestart worden met de behandeling. Het behandelplan bestaat
uit het domein ‘Zorg’ en het domein ‘Werk’ en is modulair opgebouwd. Een behandeltraject duurt gemiddeld 12-
16 weken. Tijdens het behandeltraject ben je de eerste helft van het traject ongeveer 6 uur in behandeling en gedurende de tweede helft van het traject wordt dit afgebouwd tot 4 uur per week. De coördinerend regiebehandelaar is inhoudelijk verantwoordelijk voor het domein ‘Zorg’. De cliëntverantwoordelijke coördineert het proces (praktische zaken) en is aanspreekpunt voor het domein ‘Werk’. *zie kosten.

Inclusiecriteria

– Langdurige psychische- en herstel belemmerende lichamelijke klachten;
– Het ervaren van matige tot ernstige (psychische) lijdensdruk;
– Sprake van (dreigend) disfunctioneren in betaald werk;
– Leeftijd 18 jaar of ouder.

Geen wachttijden

Wij hebben géén wachttijden. Een screeningsgesprek kan gepland worden binnen 2 werkdagen.

Nadat je behandelplan en offerte goedgekeurd zijn, kan er eveneens binnen 2 werkdagen gestart worden met de behandeling. Bij spoed zelfs al dezelfde dag.

Vergoeding vanuit zorgverzekeraar

Wanneer u in aanmerking komt voor diagnostiek of behandeling binnen de specialistische GGZ wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt altijd uw eigen risico. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
Ook wanneer blijkt tijdens de intake dat u niet in aanmerking komt voor behandeling binnen de specialistische GGZ worden de kosten voor het verrichten van de intake verrekend met het eigen risico. 

GGZ
werk

Werk

Werk is belangrijk voor mensen. Werk kan ervaren klachten verminderen, maar werk kan ook een oorzaak zijn bij het
ontstaan en voortduren van psychische of lichamelijke stoornissen. Bij Topzorg Groenveld vinden we het daarom
belangrijk om het domein ‘werk’ als een integraal onderdeel mee te nemen in onze behandeling.

De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) concludeerde in 2015 dat de reguliere zorg vooral gericht is op het verbeteren van de gezondheidsuitkomsten. Dit komt terug in de opleiding, de richtlijnen en de financiering. De reguliere
zorg houdt naar de mening van de RVS onvoldoende rekening met het belang van participatie, zowel voor de cliënt als voor de maatschappij. Daardoor verzuimen cliënten mogelijk onnodig lang van hun werk. Werk kan onder goede omstandigheden herstel bevorderen en bijdragen aan een betere gezondheid.

Er staan stevige schotten tussen behandelaars in de zorg en hulpverleners op het gebied van re-integratie. Gebrek aan overleg en samenwerking leidt vaak tot verwarring bij de cliënt en vertraging bij de werkhervatting. Topzorg Groenveld is een door het ministerie van VWS erkende gespecialiseerde GGZ instelling die over deze schotten heen kijkt en middels een integrale arbo-curatieve aanpak bijdraagt aan het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim. We hebben gedurende het behandeltraject contact met alle partijen die betrokken zijn bij de verzuimsituatie, mits je hier natuurlijk mee akkoord gaat.

Interdisciplinair werken

Topzorg Groenveld werkt binnen de interdisciplinaire Werk & GGZ zorg met professionals (psychiater, physician assistant, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten en beweegspecialisten) met ruime ervaring in het interdisciplinair behandelen van cliënten met complexe, langdurige gezondheidsklachten. De zorgprofessionals van Topzorg Groenveld werken onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar (psychiater en/of physician assistant).

Bij ‘interdisciplinair’ werken gaat het om gemeenschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid voor de zorg van een
cliënt. De hulpverlening komt vanuit verschillende disciplines, gecoördineerd en afgestemd op de behoeftes van de cliënt.
‘Integraal samenwerken vanuit een gezamenlijk uitgangspunt is van belang om mensen met een complexe klachtenbeelden echt te kunnen ondersteunen bij het bevorderen van zelfmanagement en participatie in de eigen omgeving’.

Gewicht vervaagde achtergrond Topzorg Groenveld

agb code:
22 227723
kvk:
80879411
adres:
Medisch Centrum Groenveld,
Prinsenstraat 12,
5913ST Venlo
kwaliteitsstatuut: lees