Vergoeding corona revalidatie in basis verzekering

Logo Topzorg Groenveld Venlo
Tijdelijke aanspraak paramedische herstelzorg COVID-19 vanuit de basisverzekering

Minister Van Ark (Medische zorg) heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen en besloten om eerstelijns paramedische herstelzorg voor patiënten die ernstige klachten hebben ten gevolge van COVID-19, tot het basispakket toe te laten. De paramedische herstelzorg die het betreft bestaat uit maximaal 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek.

Voorwaardelijke toelating

Deze zogenoemde voorwaardelijke toelating is tijdelijk en is per 18 juli direct ingegaan. De looptijd is een jaar. Gezien de urgentie rondom het behandelen van patiënten na COVID-19 is de procedure van advies en besluit bij hoge uitzondering versneld doorlopen
Aan deze voorwaardelijke, tijdelijke toelating worden wel voorwaarden gesteld. Aan al deze voorwaarden moet voldaan worden:
• Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist
• De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden
• De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting)
• Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Als de zorg moet worden voortgezet, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist
• De aanspraak is inclusief multidisciplinaire afstemming en coördinatie (dit maakt dus deel uit van de prestaties)
• Na 3 maanden rapporteert iedere betrokken paramedicus aan de huisarts over de voortgang van de behandeling
• De paramedicus handelt en rapporteert volgens de door beroepsgroep gehanteerde standpunten en/of richtlijnen aangaande COVID-zorg
• De patiënt dient toestemming te geven dat behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek

Patiënten die gebruik willen maken van de tijdelijke aanspraak, zijn verplicht deel te nemen aan dit onderzoek. Patiënten dienen voor deelname toestemming te geven.
Indien de patiënt geen toestemming geeft, kan er geen beroep worden gedaan op de tijdelijke aanspraak en zal de patiënt de behandelingen zelf moeten betalen.

Duur tijdelijke aanspraak

Deze tijdelijke aanspraak gaat in op 18 juli 2020 en geldt voor zowel nieuwe als lopende behandeltrajecten. De tijdelijke aanspraak geldt niet met terugwerkende kracht: geleverde zorg vóór 18 juli valt buiten de tijdelijke aanspraakregeling.
Er bestaat nog veel onduidelijkheid over hoe deze zorg moet worden geregistreerd en gedeclareerd en of patiënten die al in behandeling zijn een (nieuwe) verwijzing nodig hebben.
Verder zijn met ingang van deze tijdelijke aanspraak alle andere COVID-19 gerelateerde declaratie- en bekostigingsaanspraken vervallen, zoals de COVID-aanspraak na ziekenhuisopname. Ook hierover bestaan nog veel onduidelijkheden en vragen.
Het KNGF is, samen met SKF en de andere paramedische beroepsgroepen, in nauw contact en overleg met het Zorginstituut, VWS, NZa en Zorgverzekeraars Nederland om meer duidelijkheid te krijgen.

Bron