Fysiotherapie

Vergrootlas werkplek onderzoek

Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie is een speciale vorm van fysiotherapie die zich richt op werkgerelateerde problemen van individuele werknemers. Dit zijn klachten die worden veroorzaakt door het werk en die in alle gevallen het functioneren op het werk nadelig beïnvloeden.

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat van met name de individuele werknemer, die mede het gevolg zijn van het werk dat iemand doet of die het werken beperken.

Doel van het inzetten van deze zorg is om ervoor te zorgen dat mensen op een prettige manier en zonder fysieke klachten hun werk kunnen doen. Daarnaast kunnen het voorkomen van verzuim en het snel reïntegreren bij eventuele uitval redenen zijn om een arbeidsfysiotherapeut in te schakelen.

Doordat werkgebonden factoren in het behandelplan worden meegenomen, kan er optimaal en direct worden ingespeeld op de klachten. De zorg kan bestaan uit behandeling en/of begeleiding in de praktijk en kan ook een werkplekinstructie of training op de werkplek omvatten.

Om de arbeidsrelevante klachten goed te kunnen beoordelen en vervolgens aan te pakken, wordt eerst een intake gedaan, waarin de specifieke taken en handelingen die iemand moet verrichten en de omstandigheden waarin dat gebeurt nauwkeurig worden besproken. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn onder andere de werkhouding, werkplek, de taken die iemand moet verrichten en de werkduur. Vervolgens wordt een plan van aanpak bepaald om de klachten weg te nemen en te voorkomen dat ze opnieuw ontstaan.